Redactie website Redactie website

Voor aanvullingen, opmerkingen, vragen etc. kunt u persoonlijk een van de contactpersonen benaderen.

Voor de Ark: Arlene Drenkelford, Arianne Nagtegaal
Voor de Dorpskerk: Rianne van Woerkom, Adri de Groot, Riekje Sinnecker.
Voor de Grote Kerk: Nynke Kaastra

Als u niet precies weet wie te benaderen of als het om een algemeen onderwerp gaat, kunt u uw verzoek of opmerking ook per e-mail sturen aan de algemeen beheerder, deze zal dan zorgen dat uw mail bij de juiste persoon terechtkomt: webbeheer

 
Adressenwijzer Adressenwijzer

Op deze pagina vindt u adresinformatie over de volgende onderwerpen:
- predikanten, klik hier;
- diaconie en werelddiaconaat, klik hier;
- kerkenraden, klik hier;
- kosters en gebouwbeheerders, klik hier;
- kerkelijke bureaus, klik hier;
- kerkrentmeesters en financiën, klik hier;
- muziek en koren, klik hier;
- redactie website, klik hier;
- voor u / volwassenen, klik hier;
- voor jou / jeugd, klik hier;
- verenigingen en organisaties, klik hier.

 
Predikanten Predikanten

 

Predikanten van de Protestantse Gemeente te Schiedam  
     
Wijk Predikant Contact
Stad Mevr. Ds. M. (Marjolijn) Russchen e-mail
Stad Ds. W.M. (Willem) van der Vegt
Noord Drs. J.C. (Hans) van der Linden a.i. e-mail


 
Predikanten van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
   
Predikant Contact
Ds. J.A. (Dolf) Tielkemeijer e-mail


 

 

Meer informatie over de predikanten, klik hier.
 
Diaconieën en werelddiaconaat Diaconieën en werelddiaconaat

Diaconie Protestantse Gemeente te Schiedam
- postadres (Noord en Stad): Lange Nieuwstraat 32, 3111 JP  Schiedam
- bankrekening (Noord en Stad): NL68 INGB 0000 4615 83
- contactpersoon (Noord): Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
- contactpersoon (Stad): Mevr. M. Docter
   
Diakenen (Noord - De Ark)  
Naam Contact
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (voorzitter)
Dhr. R. Nieuwsma e-mail
Dhr. P. Venema e-mail
   
Diakenen (Stad - Grote Kerk)  
Naam Contact
Mevr. M.Docter (voorzitter)
Mevr. N. van Veen  
Mevr. E. Clarijs (diaconaal medewerkster)
Dhr. J. Guijt (notulist) e-mail
Dhr. J. van Katwijk e-mail
Mevr. F. Stokker  
Mevr. R. van Kleeff - Groen e-mail
Dhr. G. Rijnberk (boekhouder)  
Dhr. H. Wigmans (penningmeester)
   
Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
- postadres: postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
- bankrekening: NL58 FVLB 0699 6416 40
- contactpersoon: dhr. Ph. Waslander (voorzitter)
- administrateur: Mevr. E. Stolze
   
Diakenen  
Naam Contact
Dhr. Ph. Waslander
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn  
Mevr. L. Smits  
Diaconaal medewerker:  
dhr. R. Sinnecker  


Werkgroep Werelddiaconaat
De Werkgroep Werelddiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
 
Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:
- e-mailadres: 

Het dagelijks bestuur:
- Dhr. K. Boot, voorzitter
- Mevr. F. Stokker, secretaris

 
Kerkenraden Kerkenraden

 

Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schiedam  
Moderamen:    
Naam Functie E-mailadres
dhr. H. ten Napel voorzitter e-mail
dhr. H.W. de Boo van Uijen
 
scriba
     
Kerkenraad Grote Kerk (wijkkerkenraad stad)  
Naam Functie   E-mailadres
Dhr. H. Noordegraaf voorzitter  
Mevr. E. Boon ouderling e-mail
Dhr. B. Ridder ouderling e-mail
Dhr. W. Dicke ouderling e-mail
Mevr. J. Krijger ouderling e-mail
Mevr. H. Mulder ouderling-scriba
Mevr. E. Clarijs diaconaal medewerkster e-mail
Dhr. J. Guijt diaken e-mail
Mevr. F.H. Stokker diaken  
Mevr. N. van Veen diaken  
Dhr. J. van Katwijk diaken e-mail
Mevr. M. Docter diaken e-mail
Mevr. R. van Kleeff diaken e-mail
Ds. M. Russchen predikant e-mail
Ds. W.M. van der Vegt predikant
     
Afvaardiging wijkkerkenraad Noord:  
Naam Functie E-mailadres
Dhr. R. Nieuwsma diaken e-mail
vacant predikant  
     
Kerkenraad De Ark (wijkkerkenraad Noord):  
Naam Functie E-mailadres
Drs. J.C. van der Linden  predikant a.i.  
Dhr. L.W. van Leeuwen ouderling, scriba
Mevr. E.M. van Meggelen ouderling e-mail
Mevr. H. Rosdorf ouderling e-mail
Dhr. R. Nieuwsma diaken e-mail
Dhr. P. Venema diaken e-mail
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk coördinator diaconie
Dhr. M. Goudzwaard ouderling-kerkrentmeester e-mail
Dhr. P. Dijkstra ouderling-kerkrentmeester  
Mevr. A.M. Manintveld notuliste (geen lid kerkenraad) e-mail
     
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland  
Naam Functie E-mailadres
Ds. J.A. Tielkemeijer predikant e-mail
Dhr. L.F. Griffioen voorzitter en
secretaris kerkrentmeesters
e-mail
Dhr. A.C. de Groot ouderling, scriba e-mail
Dhr. M. Dijkshoorn ouderling, jeugd e-mail
Mevr. L. Smit diaken  
Mevr. G.W.H.M. de Boer diaken, voorzitter e-mail
Dhr. Ph. Waslander diaken e-mail
Mevr. C. van der Mark-Boekestijn diaken e-mail
Dhr. P.W.G. Boks ouderling-kerkrentmeester e-mail
Dhr. C. van Pelt ouderling-kerkrentmeester e-mail
Dhr. D.H. van der Weij ouderling-kerkrentmeester e-mail
Dhr. G.P. van Woerkom ouderling-kerkrentmeester e-mail
vacature notulist (geen lid kerkenraad)  

 
Kosters en gebouwbeheerders Kosters en gebouwbeheerders

De Ark
Hargplein 101
3121 VG  Schiedam
Koster/beheerder: Mevr. A.S. Nagtegaal
e-mail:

De Grote of St. Janskerk
Nieuwstraat 34
3111 JP Schiedam
Koster/beheerder: Dhr. Paul van Wijngaarden
tel: 010-4266241 
e-mail

Dorpskerk
Noordeinde 10
3121 KG  Schiedam
Koster: Dhr. F. van der Vlugt
e-mail

Het Schepphuis
Dorpsstraat 17
3121 KB Schiedam
Beheerders: Rob en Margreet Buitenhuis
e-mail

Terpzicht
Noordeinde 12
3121 KG  Schiedam
Koster: Dhr. F. van der Vlugt
e-mail

De Wissel
Broersveld 123 b
3111 LE  Schiedam
Voorzitter/ coördinator: Dhr. Paul van Mansum
e-mail

De Weerklank
Cornelia van Zantenplein 51
3122 CG  Schiedam
tel. 010-4718009
Voorzitter: Dhr. J.C. van der Linden
e-mail

 
Kerkelijke bureaus Kerkelijke bureaus

De kerkelijke bureaus houden de ledenadministratie en -statistiek van de kerkelijke gemeente bij.
 
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Geopend elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Nieuwstraat 32
3111 JP  Schiedam
tel.: 010-4266139


ANBI-nummer Protestantse Gemeente te Schiedam: klik hier

 
Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland
De administratie van de gemeente wordt verzorgd door de heer Breugem.
e-mail

ANBI-nummer Hervormde Gemeente Kethel en Spaland: klik hier

 
Kerkrentmeesters en financiën Kerkrentmeesters en financiën

 

Kerkrentmeesters  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P. Dijkstra voorzitter  
Dhr. A.E. Gille boekhouder CvK e-mail
Dhr. M. Goudzwaard De Ark e-mail
Dhr. A.A.M. van der Knaap    
vacant secretaris  
Dhr. G. Pijpers penningmeester
Dhr. G. Rijnberk salarissen en traktementen  
Dhr. A.P. Vos   e-mail
     
Bankrekeningnummers van CvK Protestantse Gemeente te Schiedam:
- NL76 FVLB 0635 8016 39      voor Kerkbalans, vrijwillige bijdragen, giften, collecte-bonnen
- NL96 FVLB 0635 8144 71      voor bijdragen Solidariteits-kas en extra acties.
     
     
Werkgroep Financiën van de Protestantse Gemeente te Schiedam
Naam Functie E-mailadres
Dhr. G. Pijpers voorzitter
Dhr. A.E. Gille boekhouder CvK e-mail
Mevr. I. Hemminga financiële controle e-mail
Dhr. G. Rijnberk boekhouding diaconie  
Mevr. C. Spaans financiële controle  
Dhr. P. van Wamelen financiële controle  
Dhr. W. van der Vark financiële controle  
Dhr. J.C Meeuse financiële controle  
     
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (de Dorpskerk)
Naam Functie E-mailadres
Dhr. P.W.G. Boks voorzitter e-mail
Dhr. L.F. Griffioen secretaris e-mail
Dhr. C. van Pelt   e-mail
Dhr. T.H. Tromp   e-mail
Dhr. D.H. van der Weij   e-mail
Dhr. G.P. van Woerkom   e-mail
Dhr. E. van Maanen   e-mail
Dhr. B. Breugem administrateur
     
Bankrekeningnummers van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland:
- NL47 FVLB 0699 8416 58      (SKG)
- NL71 RABO 0125 4029 96

 
Muziek en koren Muziek en koren

Muziek en koren
 

Muziek / koor Contactpersoon Contact
Avondmuziek Dorpskerk Kethel Mevr. E. Meijboom, secretaris e-mail
De Ark-zanggroep Mevr. W. Nierop e-mail
De Oostercantorij Mevr. E. Meijboom e-mail
Dorpskerk Cantorij Mevr. G.D. Sels-Speijer
Mevr. E. van Toor-van der Hoff
e-mail
-
Sursum Corda Dhr. H. Jansen
Gospelkoor ‘The New Life Singers’ Mevr. M. Heyblom website
Gospelsound Dorpskerk Dhr. F. Griffioen e-mail
Organist, Grote Kerk Dhr. A. Leistra website
Organist, De Ark Dhr. J.A. Lucas  
Organist, Dorpskerk Dhr. J.C. Blankers e-mail
Piano, De Ark Mevr. W. Nierop e-mail
Vocalis St Jan, St Janskerk Dhr. J. Brederveld tel. 06-54700929
Avonden over het nieuwe Liedboek Mevr. I.H. Gerringa e-mail


 

 
Voor u / volwassenen Voor u / volwassenen

Voor u / volwassenen Contactpersoon Contact
De Taakgroep Vorming en Toerusting Mevr. M. Huiskens
Mevr. S. van der Schalk
-
e-mail
Ochtendgebed in de Dorpskerk Ds. J.A. Tielkemeijer
Doop Ds. J.A. Tielkemeijer (Dorpskerk)
Ds. M. Russchen

e-mail
Huwelijk Ds. J.A. Tielkemeijer
Ds. M. Russchen

e-mail
Gedachteniswand in De Ark Dhr. J. van der Schalk
Mevr. S. van der Schalk
e-mail
Commissie Liturgie & Eredienst Mevr. J. Dijkstra-Hagendijk (De Ark)
Mevr. I.H. Gerringa (Dorpskerk)
Dhr W. Donkers (Grote Kerk)
-
e-mail
-
Bloemengroet Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Dhr. A.C. de Groot
Mevr. A. Vijgeboom (Grote Kerk)

e-mail
e-mail
Open Ontmoetingsbijeenkomsten Ds. Tielkemeijer
Gespreksgroep Bijbelboek Psalmen Mevr. I.H. Gerringa e-mail
Heckelberg Mevr. I.H. Gerringa e-mail
Jonge Ouders Ds. G. Kwakkel
Ds. J.A. Tielkemeijer

25+ Gespreksgroep (stad) Dhr. C. Koppe e-mail
30+ Gespreksgroep (noord) Mevr. J.M.C. de Regt e-mail
Groep Veertig Plus Mevr. E.M. van Meggelen
Mevr. H. Rosdorf
e-mail
e-mail
Zondagmiddag in de Dorpskerk Dhr. F. Griffioen e-mail
Ontmoetingen Mevr. K. Festen-Hoff
Dhr. L.F. Griffioen
Mevr. A. Manintveld
Dhr. A. Schenkel
Mevr. W. Waslander
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
Vakantiecommissie Diaconie Dhr. P. Venema
Mevr. J.W.C. Moerkerken-ten Napel
Mevr. G.W.H.M. de Boer
e-mail
e-mail
-
O.P.A. (Oud Papier Actie) Dhr. L.F. Griffioen e-mail
Rommelmarkt Dhr. D. Docter
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk
Mevr. A. Manintveld


e-mail
Koningsdag in Kethel Mevr. W. Waslander
Mevr. A. Dijkshoorn
e-mail
e-mail
Autodienst Dhr. P. Venema (De Ark)
Mevr. J.L. Meijboom-Vuyk (De Ark)
Dhr. T.H. Tromp (Dorpskerk)
Dhr. G.P. van Woerkom (Dorpskerk)
Mevr. L. van Dalen (Grote Kerk)
e-mail

e-mail
e-mail
e-mail
Beamer (De Ark) Dhr. D. Johansen  
Begraafplaats (Dorpskerk) Dhr. Breugem
Collectebonnen Dhr. Gille (De Ark)
Dhr. Breugem (Dorpskerk)
kerkelijk bureau (Grote Kerk)
-

Crèche en oppasdienst Mevr. R. Erkens (De Ark)
Mevr. J. Nooteboom (Dorpskerk)
Mevr. A.B. van Woerkom (Dorpskerk)
e-mail
e-mail
Schiedams Kerknieuws Mevr. J.A. Guijt-Drenth (redactie)
Mevr. A. de Jager (redactie)
Dhr. B. Kaptein (redactie)
Dhr. H. Landegent (abonnementen)

-
-
e-mail
Kerktelefoon en Internet Diaconie (De Ark/ Dorpskerk) www.kerkomroep.nl
Kopieerwerk Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente
te Schiedam (Stad en De Ark)
Dhr. R.R. Buitenhuis (Dorpskerk)
-

e-mail
Zondagsbrief (stad) Mevr. R. Landegent/ mevr. A. Vijgeboom
 
Zondagsbrief (noord) Mevr. E. Johansen/ mevr. M.A. Verkade


 
Voor jou / jeugd Voor jou / jeugd

Voor jou / jeugd
 

Voor jou / Jeugd Contactpersoon E-mailadres
Kerk op Schoot Annemarie Mannee (Grote Kerk)  
Kom in de Kring Mevr. R. Erkens (De Ark en Dorpskerk)  e-mail
Kindernevendienst Mevr. W. Nieuwsma (De Ark)
Mevr. N. Rijnsdorp-Bervoets (De Ark)
Mevr. H. Roeleveld (Dorpskerk)
Mevr. J. van Gameren (Dorpskerk)
Mevr. M. Rodenburg (Dorpskerk)
e-mail
e-mail
e-mail
-
-
Brug- en Stuurgroep Dhr. M. Dijkshoorn
Dhr. J. van der Eijk
e-mail
e-mail
16+-groep Mark Versluis (Grote Kerk) e-mail
Jongeren en geloven, catechese Ds. J.A. Tielkemeijer
Ds. G. Kwakkel

Catechese voor anders begaafden  Dhr. S. Koppe
Mevr. J. Koppe

 

 
Verenigingen en organisaties Verenigingen en organisaties

 

Verenigingen en organisaties Contactpersoon Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Dhr. J. de Beer Kerkelijk Bureau
Nieuwstraat 32
3111 JP Schiedam
Amnesty International Dhr. J. Okkema e-mail
Passage Mevr. C. Groeneweg-Richters 't Schepphuis
Dorpsstraat 17
e-mail
Wereldwinkel Mevr. A. Buitelaar Lange Achterweg 14
Schiedam
website
Zorgcentrum Harg-Spaland   Willem Andriessenlaan 2
3122 JT  Schiedam
website
Zorgcentrum Drie MaasStede   Voorberghlaan 35
3123 AX  Schiedam
website